CÔNG TY CP CUNG ỨNG TM PCCC QUẢNG NINH


Ngày 04/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an được thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, gồm: 26 thủ tục được ban hành mới, 21 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 09 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháptại Công văn số1104/V03-P7ngày 26 tháng 4năm 2021.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an(có danh mục, nội dung cụ thểcủa từng thủ tục hành chínhvà các biểu mẫu là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính kèm theo).Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3.Thủ trưởng đơn vị thuộccơ quanBộ; Giám đốc Công antỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG